Szolgáltatások

Iskolaelőkészítő

A foglalkozás fő célja, hogy az óvoda és iskola között átmenetet képezzen. A fejlesztések alkalmával a mozgás, a részképességek, illetve a grafomotórium fejlesztésére kerül sor.

Mozgásfejlesztés: nagy és finommozgások, testséma, testtudat, térbeli tájékozódás, mozgáskoordináció és egyensúly.
Grafomotórium: az íráshoz szükséges képességek megalapozása, ceruzafogás, szem-kéz koordináció.
Részképességek: figyelem, emlékezet, vizuális és auditív figyelem, időbeli, térbeli és síkbeli tájékozódás, beszédészlelés, beszédmegértés, szerialitás, ritmus, gondolkodás, problémamegoldás, feladattudat, kudarctűrés.

A fenti területeket játékos feladatokon keresztül gyakoroljuk kiscsoportos formában, így a gyermekek társas és kommunikációs készségei is fejlődnek.

 • kiscsoportos forma (3-4 fő)
 • életkor: 5-7 év
 • időtartam: 60 perc

Iskolai fejlesztés

Az iskolai fejlesztés azoknak a diákoknak szól, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek, akik számára nehézség adódik az olvasás, betűelsajátítás, írás vagy számolás során.

Foglalkozásunkra várjuk azokat is, akiknek a figyelem megfelelő tartása okoz gondot.

 • egyéni vagy kiscsoportos forma
 • életkor: 7-13 év
 • időtartam: 60 perc

Komplex gyógypedagógiai fejlesztés ovisoknak/iskolásoknak

A komplex gyógypedagógiai ellátás önmagába foglalja a különböző fejlődési területeket, mint értelmi képességek, kommunikáció, beszéd, finommotorika vagy önkiszolgálás. A gyermek felmérését követően azon területek kerülnek előtérbe, ahol elmaradás tapasztalható. 

A fejlesztés a gyermekek egyéni igényeihez igazodva, játékos formában valósul meg.

A fejlesztés főbb területei lehetnek: 

 • személyiség és társas kapcsolatok
 • figyelem, koncentráció, érzékelés, észlelés, emlékezet
 • érzelemszabályozás,  hangulatok, empátia, érzelmi intelligencia
 • olvasás, írás- helyesírás, számolási készség, általános tájékozottság 
 • önállóság, társas kapcsolatok, beilleszkedés, önkontroll, játék (egyénileg, kortársakkal, irányított és szabad formában)
 • egyéni vagy páros forma
 • életkor: 2,5-13 év
 • időtartam: 50 perc

Logopédia

Mi az a logopédia?
A beszéd-, hang-, nyelvi- és kommunikációs zavarokkal foglalkozó segítőszakma, amely a gyógypedagógia ágába tartozik.

Szolgáltatások:
• Artikulációs terápia (hangcsere, hangkihagyás, hiányzó hang stb.)
• Beszédindítás/megkésett beszédfejlődés terápia
• Beszédészlelési és beszédmegértési zavar terápia (szavak, mondatok, szöveg, instrukciók stb. értésében és észlelésében megmutatkozó nehézségek/zavar esetén)
• Komplex nyelvi fejlesztés (fonológiai tudatosság, beszédészlelés és megértés, szókincs, kifejezőképesség fejlesztése)
• Nyelvlökéses nyelés terápia

 • egyéni/páros
 • időtartam: 50 perc

Szociális-kommunikációs fejlesztés

Ajánljuk a foglalkozást azoknak, akiknek nehézséget okoz a kortársak közötti kapcsolatteremtés, eligazodás és önkifejezés.

A  fejlesztések fókuszában az alábbiak állnak: 

 • érzelmek kifejezése, azonosítása
 • társas helyzetek és viselkedési szabályok gyakorlása
 • tevékenységváltás,
 • kommunikációs funkciók fejlesztése,
 • csoportkészségek (részvétel, várakozás, szerepcsere, utasítások követése)
 • játék-tevékenységekben való rugalmas részvétel.
 • kiscsoportos forma (3-4 fő)
 • életkor: 3-18 év
 • időtartam: 50 perc

Autizmus-specifikus fejlesztés

Autizmus-specifikus evidencián alapuló eszköztárat és módszertant alkalmazó gyógypedagógiai fejlesztés. Célja minden esetben a társadalmi részvétel és autonómia erősítése, illetve a szociális és a kommunikációs képességek fejlesztése. 

A foglalkozások fókuszában az alábbi területek állnak: 

 • a rugalmas gondolkodás,
 • tevékenységváltás és a kommunikációs funkciók fejlesztése,
 • a társas helyzetek és viselkedési szabályok gyakorlása,
 • valamint az alkalmazkodási képesség.

A foglalkozásokon többek között a Babzsák Fejlesztő Program, a Szociális Történetek, az Ö.T.V.E.N. Program, a Vizuális Támogatások és a Személyes Napló eszköztárát  használjuk.

 • egyéni/páros forma
 • életkor: 3-18 év
 • időtartam: 50 perc

Alapozó fejlesztés/terápia

Az Alapozó terápia egy komplex, mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszer fejlesztő terápia, mely során a gyermekeknél újra begyakoroljuk a mozgásformákat, pótoljuk a hiányosságokat, mintegy még egyszer megadva az agynak a fejlődésbeli lehetőségét. Új, biztos alapokat helyezünk le, hogy arra később falakat, tetőt tehessünk!
Az Alapozó terápia esetében beszélhetünk terápiáról és fejlesztésről is. A fejlesztési idő hetente 2 x 60 perc, a terápiás idő hetente 2 x 90 perc. Ettől eltérni nem lehet. A terápia egyik kulcsa a rendszeresség, hiányzás csak nagyon indokolt esetben ajánlott. Ahhoz, hogy a változások az idegrendszerbe beépüljenek és tartósak maradjanak nagy jelentősége van a mozgás rendszeres gyakorlásának.
A leghatékonyabb, ha már az óvodáskorban sor kerül a fejlesztésre, mert az alapozó terápia
gyakorlatok sorával az iskola érettséget is elő lehet segíteni.
A foglalkozás rendszeressége: min. heti 2 alkalommal, ezt kérjük, mérlegelje jelentkezés
előtt!

Bővebb információ: https://drive.google.com/file/d/1ATgxIDJKtTtkdRAWdnJRjnyoECsBrfky/view?usp=sharing

Kinek ajánljuk?
• megkésett vagy hibás beszédfejlődésű
• nem ejti tisztán a hangokat
• mozgásfejlődésében elmaradása volt
• mozgásügyességével gond van
• nem szeret rajzolni.

Amennyiben gyermeke már iskolás
• jól olvas, de nem érti, amit olvas
• az olvasás nem megy neki
• írása olvashatatlan
• figyelme nem tartós
• viselkedési nehézséggel küzd
• mozgásügyességével gond van
• nem szeret rajzolni.

 • kiscsoportos forma (4-6 fő) 
 • életkor: 5-14 év 
 • időtartam: 60 vagy 90 perc, heti 2 alkalommal

Pszichológiai tanácsadás

 • érzelemszabályozási nehézségek
 • óvodai/iskolai magatartás és teljesítménybeli problémák
 • krízisek (pl. intézménybe szoktatás, testvér születése, gyász, válás)
 • stressz-kezelés, szorongásoldás
 • önismeret, önbizalom, érzelmi intelligencia fejlesztése
 • nevelési tanácsadás: gyermek érkezése a családba, csecsemő- és koragyermekkori interakció fejlesztése, gyermeknevelés, anyaság megélése, szobatisztasággal kapcsolatos problémák, mozaikcsaláddal kapcsolatos kérdések
 • pályaválasztás, életpályatanácsadás
 • kamaszkori nehézségek
 • tanulástechnika
 • bullying

Egyéni TSMT terápia (TSMT I)

Az egyéni Tervezett Szenzo-Motoros Tréning (TSMT I) terápiát olyan gyermekeknek
ajánljuk 3 hónapos kortól 8 éves korig, akikre az alábbi tünetek közül egy, vagy több
jellemző:
 Megkésett beszédfejlődés
 Megkésett mozgásfejlődés
 Nagyfokú figyelmi és koncentrációs problémák
 Központi idegrendszeri sérülés (CP) 5 éves kor alatt
 Nagyfokú tanulás alapú zavarok (Dyscalculia, dyslexia, dysgraphia)
 Regulációs zavarok (Evés -, alvás – problémák)
 Viselkedésbeli problémák, fokozott agresszió
 Szorongás
 Együttműködés hiánya
 Kontrollfunkciók gyengesége
 Szenzoros feldolgozási zavarok (SPD)
 Prevenciós jelleggel, amennyiben a fentebb található tünetek jelentkeztek már a
családban szülő/nagyobb testvér esetén


Hogyan történik a TSMT I terápia?
Az egyéni TSMT terápia minden esetben a Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid)
felmérésével indul, mely visszajelzést ad a gyermek szenzo-motoros és kognitív állapotáról,
kimutatja az esetleges elmaradásokat, és meghatározza a terápiás célokat.

Az első vizsgálat után egy személyre szabott TSMT tréninget állít össze a terapeuta, majd
betanítja a szülőknek, akik így otthon tudják a feladatsort gyakorolni a gyermekkel a terapeuta által meghatározott rendszerességgel.
A havonta történő kontrollon és a kéthavonta történő átíráson a terapeuta beállítja a feladatok és az ingerek erősségét, szükség esetén korrigálja a feladatok kivitelezését, és a terápiás céloknak megfelelően nehezíti a feladatokat.

Mozgásos beszédindító csoport 2 éves kortól

A mozgás és a beszédfejlődés szoros kapcsolatban áll egymással. A beszéd önmagában egy nagyon komplex idegrendszeri tevékenység, amelyhez elengedhetetlen a mozgás megfelelő ütemű fejlődése.
A beszédindító csoportos foglalkozás során a mozgásfejlesztés mellett nagy hangsúlyt kap a beszédkedv felkeltése játékos feladatokon keresztül, illetve az aktív és passzív szókincs
bővítése. Sok-sok énekkel, mondókával, hangutánzó gyakorlattal kísérjük a mozgást.  


A csoportba való bekerülés feltétele egy egyéni komplex vizsgálat, amely során
feltérképezzük a megkésett beszédfejlődés lehetséges okát és meghatározzuk a fejlettségi szintet.
Kiknek ajánljuk?
–          2 éves kortól várjuk azon gyermekeket, akik beszéde késést mutat
–          lassan, vagy alig gyarapodik a szókincs
–          beszédértési nehézségekkel küzd, nehezen érti meg az instrukciókat
–          az első életévben kimaradt, vagy szegényes volt a gagyogás
–          megkésett mozgásfejlődés (vagy egyes mozgásfejlődési állomás kimaradt:
kúszás, mászás)
– prevenciós cél: óvodai beilleszkedés megkönnyítése


A foglalkozások:
–          csoportos formában történik (létszám max. 6 fő), szülővel/nagyszülővel együtt
–          heti rendszerességgel (januártól- júniusig)
–          a foglalkozás időtartama: 45 perc
–          bejelentkezés minden alkalomra külön szükséges
–          a foglalkozások a gyerekek egyéni képességeihez igazított

Szülőklub

Havonta egy alkalommal kötetlen hangvételű szülőklub kerül megrendezésre. A találkozók témája elsősorban a speciális gyerkőcök nevelése során felmerülő nehézségek, problémamegoldás, továbbá élménymegosztás köré épül. 

Lehetőség van kapcsolatépítésre, önismeret fejlesztésére és közös problémamegoldásra, ötletelésre. 

A szülőklubot gyógypedagógus koordinálja.

 • kiscsoportos forma (4-6 fő)
 • időtartam: 1,5 óra

Szülőkonzultáció

A fejlesztések megkezdése előtt minden esetben sor kerül egy szülőkonzultációra, ahol részletesen átbeszéljük a gyermek erősségeit, nehézségeit illetve a jelenleg fennálló problémákat a családi és intézményi környezetben. 

A fejlesztési területek kijelölése és a célok meghatározása az itt megbeszéltek és a gyermek felmérése alapján történik. Ez az alkalom a felmérés csomagba tartozik. 

Amennyiben a szülő vagy munkatársunk úgy ítéli, a fejlesztési folyamat alatt további szülőkonzultációt javasolhat. Ennek alkalmával a szakember képet kap a fejlesztések otthoni hatásáról, a szülő pedig részletes tájékoztatást a foglalkozásokon tapasztaltakról. 

Lehetőség van ezen alkalmak során részletesebben átbeszélni a felmerülő nehézségeket, valamint ezekre megoldást találni. 

 • online
 • időtartam: 45 perc

Intézményi megfigyelés + pedagógus konzultáció + rövid vélemény

Annak érdekében, hogy a gyermek kortárs közegben mutatott viselkedését, esetleges nehézségeit minél jobban megismerjük, a fejlesztési folyamat megkezdése előtt, vagy alatt lehetőség nyílik intézményi megfigyelésre.
Ez minden esetben kiegészül egy pedagógus konzultációval, ahol munkatársunk igény esetén segítséget tud nyújtani a gyermek pedagógusai számára. 

Az alkalomról minden esetben rövid összefoglaló készül, mely kiegészíti a felmérésen kapott információkat, így beépíthető a fejlesztési tervbe és célokba.

időtartam: kb. 2 óra

Gyermekjóga

A gyermekjóga egy érzelemközpontú mozgásforma, amelynek minden egyes pillanatát átszövi a mese és a játékosság. A gyerekeket észrevétlenül játékosan, meséken keresztül vezeti be a jógázás kalandos, örömteli világába, melyet a mesében szereplő állatnevekkel s egyéb fantázianevekkel párosítva varázsolja el őket.

Mesés, játékos jógafoglalkozás 2-10 éves korig.

Gyermekjóga áldásos hatásai:
– Testtartásjavítás, lúdtalp megelőzése és korrigálása
– Fejleszti a gyermek memóriáját, gondolkodó – és fizikai képességét és készségét
– Fejlődik a kommunikációs készség, gazdagodik ismeretük
– Megismeri a gyermek a saját testét és annak működését
– Nagyfokú önbizalomra tanít, feszültség – és stresszoldó hatású
– Észrevétlenül beépül a gyermek életébe a mozgás fontossága
– Játék közben spontán alkalmazza a képesség fejlesztő – és egészségmegőrző hatású gyakorlatokat

Alkotó-fejlesztő meseterápia

A meseterápia az élőszavas mesemondáson és a meséhez kapcsolódó játékokon, alkotáson keresztül segít kapcsolódni önmagunkhoz és másokhoz.

Kis létszámú csoportjainkon elfogadó, kreatív légkörrel, a világ minden tájáról származó népmesékkel, élményalapú fejlesztéssel várjuk a gyerekeket.

 • szociális készségek fejlődése – könnyebb eligazodás a közösségekben, emberi kapcsolatokban
 • érzelmi intelligencia fejlődése – érzelmek felismerése
 • figyelem, koncentrációs készség növekedése 
 • kommunikációs készségek fejlődése 
 • önmagukért való kiállás, önérvényesítés képességének fejlődése
 • kreatív problémamegoldó-készség fejlődése
 • szorongás csökkentése, énerő növelése

Alsós iskolások mesecsoportja: hétfő 15.15 – 16.15

Nagycsoportosoknak: hétfő 16.30 – 17.30

Születésnapi buli

Szeretnél egy emlékezetes szülinapi bulit gyermekednek, de nem akarsz utána napokig takarítani és pakolni?

Nem vagy jártas abban, hogyan tudnád lekötni 8-10 gyerek figyelmét egyszerre?

Nem szeretnél vesződni a dekorációval?

Gyertek hozzánk szülinapozni, mi pedig segítünk gördülékenyen levezényelni a bulit!

Amit vállalunk:

– helyszín biztosítása szombaton vagy vasárnap, 2-3 órára

– gyermekfelügyelet (szülők maradhatnak, de el is mehetnek, ha kedvük tartja)

– alapdekoráció

– poharak, evőeszközök, tányérok biztosítása

– a fejlesztőház játékainak szabad használata

– maximum 10 gyerek, amihez mi 2 pedagógust biztosítunk

– tematikához illő kézműves foglalkozás

– sorverseny, akadálypálya, tánc és zene

Árak:

2 órára 25.000 Ft

3 órára 35.000 Ft

Plusz összegért csillámtetoválás (10.000 Ft) és 10 db tematikához illő meghívó (5000 Ft).

Jelentkezni a varazslakvac@gmail.com e-mail címen tudtok, lehetőség szerint minél hamarabb, de legalább 1 hónappal a buli előtt. A jelentkezés foglaló fizetésével válik véglegessé.

Fontos: Ételeket és italokat a szülő biztosítja.